Quran Para 17 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 17 हिंदी में

Quran Para 17 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 17 in hindi Iqtaraba li’n-nāsi

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 17 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 17 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13क़ुरान पारा 14क़ुरान पारा 15
क़ुरान पारा 16
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर17
पारा नामइक्त-र-ब लिन्नासि
कुल सूरह2 (सूरह अल-अन्बिया और सूरह अल-हज्ज)
कुल रुकू17

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 17 | Quran Para 17 In Hindi

📖 इक्त-र-ब लिन्नासि – Iqtaraba li’n-nāsi (ٱقْتَرَبَ لِلْنَّاسِ)

सूरह न० 21
(सूरह अल-अंबिया(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इक्त-र-ब लिन्नासि हिसाबुहुम् व हुम् फी ग़फ़्लतिम्-मुअ्रिजून(1) मा यअ्तीहिम् मिन् ज़िक्रिम्-मिर्रबिहिम् मुह्दसिन् इल्लस्त-मअूहु व हुम् यल्अ़बून(2) लाहि-यतन् कुलूबुहुम्, व अ-सर्रून्-नज्वल्लज़ी-न ज़-लमू हल् हाज़ा इल्ला ब-शरूम्-मिस्लुकुम् अ-फ़तअ्तूनस्सिह्-र व अन्तुम् तुब्सिरून(3) का़-ल रब्बी यअ्लमुल्कौ़-ल फ़िस्समा-इ वल्अर्जि व हुवस्समीअु़ल्-अ़लीम(4) बल् का़लू अज़्गासु अह़्लामिम्-बलिफ़्तराहु बल् हु-व शाअिरून् फ़ल्यअ्तिना बिआयतिन् कमा उर्सिलल्-अव्वलून(5) मा आम-नत् क़ब्लहुम् मिन् क़र्-यतिन् अहलक्नाहा अ-फ़हुम् युअ्मिनून(6) व मा अर्सल्ना क़ब्ल-क इल्ला रिजालन् नूही इलैहिम् फ़स्अलू अह़्लज्ज़िक्रि इन् कुन्तुम् ला तअ्लमून(7) व मा जअ़ल्नाहुम् ज-सदल्-ला यअ्कुलूनत्तआ़-म व मा कानू खा़लिदीन(8) सुम्-म सदक़्नाहुमुल्-वअ्-द फ़-अन्जैनाहुम् व मन्-नशा-उ व अह़्लकनल्-मुस्रिफ़ीन(9) ल-क़द् अन्ज़ल्ना इलैकुम् किताबन् फी़हि ज़िक्रूकुम्, अ-फ़ला तअ्किलून(10)*

व कम् क़सम्ना मिन् क़र-यतिन् कानत् ज़ालि-मतंव्-व अन्शअ्ना बअ्-दहा कौ़मन् आ-ख़रीन(11) फ़-लम्मा अ-हस्सू बअ्सना इज़ा हुम् मिन्हा यरकुजून(12) ला तरकुजू वर्जिअू इला मा उतरिफ़्तुम् फ़ीहि व मसाकिनिकुम् लअ़ल्लकुम् तुस्अलून(13) का़लू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन(14) फ़मा ज़ालत् तिला-क दअ्वाहुम हत्ता जअ़ल्नाहुम् हसीदन् ख़ामिदीन(15) व मा ख़लक़्नस्समा-अ वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा लाअ़िबीन(16) लौ अरद्ना अन् नत्तखि-ज़ लह़्वल्-लत्त-ख़ज़्नाहु मिल्लदुन्ना इन् कुन्ना फ़ाअिलीन(17) बल् नक्ज़िफु बिल्हक्कि अ़लल्-बातिलि फ़-यदमगुहू फ़-इजा़ हु-व जाहिकुन्, व लकुमुल्-वैलु मिम्मा तसिफून(18) व लहू मन् फ़िस्समावाति वल्अर्जि, व मन् अिन्दहू ला यस्तक्बिरू-न अ़न् अ़िबादतिही व ला यस्तह्सिरून(19) युसब्बिहूनल्लै-ल वन्नहा-र ला यफ़्तुरून(20) अमित्त ख़जू आलि-हतम् मिनल्अर्ज़ि हुम् युन्शिरून(21) लौ का-न फ़ीहिमा आलि-हतुन् इल्लल्लाहु ल-फ़-स-दता फ़-सुब्हानल्लाहि रब्बिल्-अ़र्शि अ़म्मा यसिफून(22) ला युस्अलु अ़म्मा यफ्अलु व हुम् युस्अलून(23) अमित्त-ख़ जू मिन् दूनिही आलि-हतन्, कुल् हातू बुरहानकुम् हाज़ा ज़िक्रू मम्-मअ़ि-य व जिक्रू मन् क़ब्ली, बल् अक्सरूहुम् ला यअ्लमूनल्-हक्-क फ़हुम् मुअ्रिजून(24) व मा अर्सल्ना मिन् कब्लि-क मिर्रसूलिन् इल्ला नूही इलैहि अन्नहू ला इला-ह इल्ला अ-न फ़अ्बुदून(25) व का़लुत्त-ख़ज़र्रह्मानु व-लदन् सुब्हानहू, बल् अिबादुम् मुक्रमून(26) ला यस्बिकूनहू बिल्कौ़लि व हुम् बिअम्रिही यअ्मलून(27) यअ्लमु मा बै-न ऐदीहिम् व मा ख़ल्फ़हुम् व ला यश्फ़अू-न इल्ला लि-मनिर्तज़ा व हुम् मिन् ख़श्यतिही मुश्फिकून(28) व मंय्यकुल मिन्हुम् इन्नी इलाहुम्-मिन् दूनिही फ़ज़ालि-क नज्ज़ीहि जहन्न-म, कज़ालि-क नज्ज़िज़्ज़ालिमीन(29)*

अ-व लम् यरल्लज़ी-न क-फ़रू अन्नस्समावाति वल्अर्-ज़ कानता रत्क़न् फ़-फ़तक़्नाहुमा, व जअ़ल्ना मिनल्मा-इ कुल-ल शैइन् हय्यिन्, अ-फ़ला युअ्मिनून(30) व जअ़ल्ना फिल्अर्जि रवासि-य अन् तमी-द बिहिम् व जअ़ल्ना फ़ीहा फ़िजाजन् सुबुलल्-लअ़ल्लहुम् यह्तदून(31) व जअ़ल्नस्-समा-अ सक़्फ़म्-महफूज़ंव्-व हुम् अ़न् आयातिहा मुअ्रिजून(32) व हुवल्लज़ी ख़-लक़ल्लै-ल वन्नहा-र वश्शम्-स वल्-क-म-र, कुल्लुन् फ़ी फ़-लकिंय्यस्बहून(33) व मा जअ़ल्ना लि-ब-शरिम्-मिन् क़ब्लिकल्-खुल-द, अ-फ़इम्-मित्-त फ़हुमुल्-ख़ालिदून(34) कुल्लु नफ्सिन् ज़ाइ-कतुल्-मौति, व नब्लूकुम् बिश्शर्रि वल-ख़ैरि फित्-नतन्, व इलैना तुर्जअून(35) व इज़ा रआकल्लज़ी-न क-फ़रू इंय्यत्तख़िजून-क इल्ला हुजुवन्, अ-हाज़ल्लज़ी यज़्कुरू आलि-ह-तकुम् व हुम् बिज़िकरिर्रह्मानि हुम् काफिरून(36) खुलिकल्-इन्सानु मिन् अ़-जलिन्, स-उरीकुम् आया़ती फ़ला तस्तअ्जिलून(37) व यकूलू-न मता हाज़ल-वअ्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(38) लौ यअ्-लमुल्लज़ी-न क-फ़रू ही-न ला यकुफ़्फू-न अ़ंव्वुजूहिहिमुन्ना-र व ला अन् जुहूरिहिम् व ला हुम् युन्सरून(39) बल् तअ्तीहिम् ब़ग्त-तन् फ़-तब्हतुहुम् फ़ला यस्ततीअू-न रद्दहा व ला हुम् युन्ज़रून(40) व ल-क़दिस्तुह्ज़ि-अ बिरूसुलिम्-मिन् क़ब्लि-क फ़हा-क बिल्लज़ी-न सख़िरू मिन्हुम् मा कानू बिही यस्तह्ज़िऊन(41)*

कुल मंय्यक्ल-उकुम् बिल्लैलि वन्नहारि मिनर्रहमानि, बल हुम् अन् जिक्रि रब्बिहिम् मुअ्रिजून(42) अम् लहुम् आलि-हतुन् तम्नअुहुम् मिन् दूनिना, ला यस्ततीअू-न नस्-र अन्फुसिहिम् व ला हुम् मिन्ना युस्हबून(43) बल् मत्तअ्ना हाउला-इ व आबा-अहुम् हत्ता ता-ल अ़लैहिमुल्-अुमुरू, अ-फला यरौ-न अन्ना नअ्तिल-अर्-ज़ नन्कुसुहा मिन् अतराफ़िहा, अ-फ़हुमुल्-गा़लिबून(44) कुल इन्नमा उन्ज़िरूकुम् बिल्वह़्यि व ला यस्मअुस्-सुम्मुद्दुआ-अ इज़ा मा युन्ज़रून(45) व ल-इम्-मस्सत्हुम् नफ़्हतुम् मिन् अ़ज़ाबि रब्बि-क ल-यकूलुन्-न या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन(46) व न-ज़अुल्-मवाजी़नल-किस्-त लियौमिल्-क़ियामति फ़ला तुज़्लमु नफ़्सुन शैअन्, व इन् का-न मिस्का-ल हब्बतिम्-मिन् ख़र्-दलिन् अतैना बिहा, व कफ़ा बिना हासिबीन(47) व ल-कद् आतैना मूसा व हारूनल्-फुर्का-न व जियाअंव्-व ज़िक्रल लिल्मुत्तक़ीन(48) अल्लज़ी-न यख़्शौ-न रब्बहुम् बिल्गै़बि व हुम् मिनस्सा-अ़ति मुश्फिकून(49) व हाज़ा ज़िक्रूम् मुबा-रकुन् अन्ज़ल्नाहु, अ-फ़अन्तुम् लहू मुन्किरून •(50)*

व-ल-कद् आतैना इब्राही-म रूश्दहू मिन् कब्लु व कुन्ना बिही आ़लिमीन(51) इज् का-ल लिअबीहि व कौ़मिही मा हाजिहित्तमासीलुल्लती अन्तुम् लहा आ़किफून(52) कालू वजदना आबा-अना लहा आ़बिदीन(53) का-ल ल-क़द् कुन्तुम् अन्तुम् व आबाउकुम् फ़ी ज़लालिम्-मुबीन(54) कालू अजिअ्-तना बिल्हक्कि अम् अन्-त मिनल्-लाअिबीन(55) का-ल बर्-रब्बुकुम् रब्बुस्समावाति वल-अर्जिल्लज़ी फ़-त-रहुन्-न व अ-न अ़ला ज़ालिकुम मिनश्-शाहिदीन(56) व तल्लाहि ल-अकीदन्-न असनामकुम् बअ्-द अन् तुवल्लू मुदबिरीन(57) फ़-ज-अ़-लहुम् जुज़ाज़न् इल्ला कबीरल्-लहुम् लअ़ल्लहुम् इलैहि यर्जिअून(58) कालू मन् फ़-अ़-ल हाज़ा बिआलि-हतिना इन्नहू लमिनज़्जा़लिमीन(59) कालू समिअ्ना फ़-तंय्य़ज़्कुरूहुम् युकालु लहू इब्राहीम(60) कालू फ़अतू बिही अ़ला अअ्युनिन्नासि लअ़ल्लहुम् यश्हदून(61) कालू अ-अन्-त फ़-अ़ल-त हाज़ा बिआलि-हतिना या इब्राहीम(62) का-ल बल् फ़-अ़-लहू कबीरूहुम् हाज़ा फ़स्अलूहुम् इन् कानू यन्तिकून(63) फ़-र-जअू इला अन्फुसिहिम् फका़लू इन्नकुम् अन्तुमुज़्ज़ालिमून(64) सुम्-म नुकिसू अ़ला रूऊसिहिम् ल-क़द् अ़लिम्-त मा हाउला-इ यन्तिकून(65) का-ल अ-फ़तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा ला यन्फ़अुकुम् शैअंव्-व ला यजुर्रूकुम्(66) उफ्फिल्-लकुम् व लिमा तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि, अ-फ़ला तअ्किलून(67) का़लू हर्रिकूहु वन्सुरू आलि-ह-तकुम् इन् कुन्तुम् फ़ाअ़िलीन(68) कुल्ना या नारू कूनी बर्दंव्-व सलामन् अ़ला इब्राहीम(69) व अरादू बिही कैदन् फ़-जअ़ल्लाहुमुल-अख़्सरीन(70) व नज्जैनाहु व लूतन् इलल्-अर्ज़िल्लती बारक्ना फ़ीहा लिल्आ़लमीन(71) व व-हब्ना लहू इस्हा-क़ व यअ्कू-ब नाफ़ि-लतन्, व कुल्लन् जअ़ल्ना सालिहीन(72) व जअ़ल्नाहुम् अ-इम्म-तंय्यह्दू-न बिअम्रिना व औहैना इलैहिम् फ़िअ्लल्-खै़राति व इकामस्सलाति व ईताअज़्ज़काति व कानू लना आ़बिदीन(73) व लूतन् आतैनाहु हुक्मंव्-व अिल्मंव्-व नज्जैनाहु मिनल्-करयतिल्लती कानत् तअ्मलुल्-ख़बाइ-स, इन्नहुम् कानू कौ़-म सौइन फ़ासिकीन(74) व अद्खल्लाहु फी रह्मतिना, इन्नहू मिनस्-सालिहीन(75)*

व नूहन् इज् नादा मिन् क़ब्लु फ़स्त-जब्ना लहू फनज्जैनाहु व अह़्लहू मिनल् कर्बिल्-अ़ज़ीम(76) व नसर्नाहु मिनल्-कौमिल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना, इन्नहुम् कानू कौ़-म सौइन् फ़-अग्रक़्नाहुम् अज्मअ़ीन(77) व दावू-द व सुलैमा-न इज् यह्कुमानि फ़िलहर्सि इज् न-फ़शत् फीहि ग़-नमुल्-कौमि व कुन्ना लिहुक्मिहिम् शाहिदीन(78) फ़-फ़ह्हम्नाहा सुलैमा-न व कुल्लन् आतैना हुक्मंव्-व अिल्मंव्-व सख़्खरना म-अ़ दावूदल-जिबा-ल युसब्बिह्-न वत्तै-र, व कुन्ना फ़ाअ़िलीन(79) व अ़ल्लम्नाहु सन् अ़-त लबूसिल्-लकुम् लितुह्सि-नकुम् मिम्-बअ्सिकुम् फ़-हल् अन्तुम् शाकिरून(80) व लिसुलैमानर्री ह आ़सि-फ़तन् तज्री बिअम्रिही इलल्-अर्जिल्लती बारक्ना फ़ीहा, व कुन्ना बिकुल्लि शैइन् आ़लिमीन(81) व मिनश्-शयातीनि मंय्यगूसू-न लहू व यअ्मलू-न अ़-मलन् दू-न ज़ालि-क व कुन्ना लहुम् हाफ़िज़ीन(82) व अय्यू-ब इज् नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियज्-जुर्रू व अन्-त अरहमुर्-राहिमीन(83) फ़स्त जब्ना लहू फ़- कश़फ़्ना मा बिही मिन् जुर्रिंव्-व आतैनाहु अह़्लहू व मिस्लहुम् म-अ़हुम रह्म-तम् मिन् अिन्दिना व ज़िक्रा लिल्आ़बिदीन(84) व इस्माअी़-ल व इद्री-स व ज़ल्किफ्लि, कुल्लुम् मिनस्साबिरीन(85) व अद्ख़ल्नाहुम् फी रह्मतिना, इन्नहुम् मिनस्सालिहीन(86) व ज़न्नूनि इज् ज़-ह-ब मुग़ाज़िबन् फ़-ज़न्-न अल्लन् नक्दि-र अ़लैहि फ़नादा फिज़्जु़लुमाति अल्-ला इला-ह इल्ला अन्-त सुब्हान-क इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन(87) फ़स्त-जब्ना लहू व नज्जैनाहु मिनल्-ग़म्मि, व कज़ालि-क नुन्जिल्-मुअ्मिनीन(88) व ज़-करिय्या इज् नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फर्दंव्-व अन्-त खै़रूल्-वारिसीन(89) फ़स्त-जब्ना लहू व व-हब्ना लहू यह़्या व अस्लह़्ना लहू जौ़जहू, इन्नहुम् कानू युसारिअू-न फ़िल्खै़राति व यद्अूनना र-ग़बंव्-व र-हबन्, व कानू लना ख़ाशिअ़ीन(90) वल्लती अह्-सनत् फ़र्-जहा फ़-नफ़ख़्ना फ़ीहा मिर्रूहिना व जअ़ल्नाहा वब्नाहा आयतल् लिल्आ़लमीन(91) इन्-न हाज़िही उम्मतुकुम् उम्मतंव्वाहि-दतंव्-व अ-न रब्बुकुम् फ़अबुदून(92) व त-क़त्तअू अम्रहुम् बैनहुम्, कुल्लुन् इलैना राजिअून(93)*

फ़-मंय्यअ्मल मिनस्सालिहाति व हु-व मुअ्मिनुन् फला कुफरा-न लिसअ्यिही व इन्ना लहू कातिबून(94) व हरामुन् अ़ला क़रयतिन् अह़्लक्नाहा अन्नहुम् ला यर्जिअून(95) हत्ता इज़ा फुतिहत् यअ्जूजु व मअजूजु व हुम् मिन् कुल्लि ह-दबिंय्-यन्सिलून(96) वक्त-रबल्-वअ्दुल्हक़्कु फ़-इज़ा हि-य शाखि-सतुन् अब्सारूल्लज़ी-न क-फ़रू, या वैलना क़द् कुन्ना फ़ी ग़फ़्लतिम्-मिन् हाज़ा बल् कुन्ना ज़ालिमीन(97) इन्नकुम् व मा तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि ह-सबु जहन्न-म, अन्तुम् लहा वारिदून(98) लौ का-न हाउला-इ आलि-हतम् मा व-रदूहा, व कुल्लुन् फ़ीहा ख़ालिदून(99) लहुम् फीहा ज़फ़ीरूंव्-व हुम् फ़ीहा ला यस्मअून(100) इन्नल्लज़ी-न स-बक़त् लहुम् मिन्नल्-हुस्ना उलाइ-क अ़न्हा मुब्अ़दून(101) ला यस्मअू-न हसी-सहा व हुम् फ़ी मश्त-हत् अन्फुसुहुम् ख़ालिदून(102) ला यह्जुनुहुमुल फ़-ज़अुल-अक्बरू व त-तलक़्क़ाहुमुल-मलाइ-कतु, हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम् तूअ़दून(103) यौ-म नत्विस्-समा-अ क-तय्यिस-सिजिल्लि लिल्कुतुबि, कमा बदअ्ना अव्व-ल ख़ल्किन् नुअी़दुहू, वअ्दन् अ़लैना, इन्ना कुन्ना फ़ाअिलीन(104) व ल-क़द् कतनब्ना फिज़्ज़बूरि मिम्-बअ्दिज़्ज़िकरि अन्नल्-अर्-ज़ यरिसुहा अिबादि-यस्सालिहून(105) इन्-न फी हाज़ा ल-बलाग़ल् लिकौ़मिन् आबिदीन(106) व मा अर्सल्ना-क इल्ला रह्म-तल्-लिल्आ़लमीन(107) कुल् इन्नमा यूहा इलय्-य अन्नमा इलाहुकुम् इलाहुंव्वाहिदुन् फ़-हल अन्तुम् मुस्लिमून(108) फ़-इन् तवल्लौ फ़कुल आज़न्तुकुम् अ़ला सवा-इन्, व इन् अद्री अ-क़रीबुन् अम् बअी़दुम् मा तूअ़दून(109) इन्नहू यअ्लमुल्-जह्-र मिनल्-कौ़लि व यअ्लमु मा तक्तुमून(110) व इन् अद्री लअ़ल्लहू फ़ित्-नतुल्-लकुम् व मताअुन् इला हीन(111) का-ल रब्बिह्कुम् बिल्हक्कि व रब्बुनर्रहमानुल-मुस्तआ़नु अ़ला मा तसिफून •(112)*

सूरह न० 22
(सूरह अल-हज(मदनी))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम् इन्-न ज़ल्ज़-लतस्सा-अति शैउन् अ़ज़ीम(1) यौ-म तरौनहा तज़्हलु कुल्लु मुर्जि-अ़तिन् अ़म्मा-अरज़-अ़त् व त-ज़ अु कुल्लु जा़ति-हम्लिन् हम्लहा व तरन्ना-स सुकारा व मा हुम् बिसुकारा व लाकिन्-न अ़ज़ाबल्लाहि शदीद(2) व मिनन्नासि मंय्युजादिलु फ़िल्लाहि बिगै़रि अिल्मिंव्-व यत्तबिअु कुल्-ल शैतानिम्-मरीद(3) कुति-ब अ़लैहि अन्नहू मन् तवल्लाहु फ़-अन्नहू युज़िल्लुहू व यह्दीहि इला अ़ज़ाबिस्सअ़ीर(4) या अय्युहन्नासु इन् कुन्तुम् फी रैबिम् मिनल्-बअ्सि फ़-इन्ना ख़लक़्नाकुम् मिन् तुराबिन् सुम्-म मिन् नुत्फ़तिन् सुम्-म मिन् अ-ल-क़तिन् सुम्-म मिम्-मुज्-ग़तिम् मुख़ल्ल-क़तिंव्-व गै़रि मुख़ल्ल-क़तिल लिनुबय्यि-न लकुम्, व नुकिर्रू फिल्अरहामि मा नशा-उ इला अ-जलिम्-मुसम्मन् सुम्-म नुखरिजुकुम् तिफ़्लन् सुम्-म लितब्लुगू अशुद्दकुम् व मिन्कुम् मंय्यु-तवफ़्फा व मिन्कुम् मंय्युरद्दु इला अरज़लिल्-अुमुरि लिकैला यअ्ल-म मिम्-बअ्दि अिल्मिन् शैअन्, व तरल्अर्-ज़ हामि-दतन् फ़-इज़ा अन्ज़ल्ना अ़लैहल् मा-अह्तज़्ज़त् व रबत् व अम्ब-तत् मिन् कुल्लि जौ़जिम्-बहीज(5) ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह हुवल्-हक़्कु व अन्नहू युह़्यिल्-मौता व अन्नहू अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर(6) व अन्नस्सा-अ़-त आति-यतुल्-ला रै-ब फ़ीहा व अन्नल्ला-ह यब्अ़सु मन फ़िल्कुबूर(7) व मिनन्नासि मंय्युजादिलु फ़िल्लाहि बिगै़रि अिल्मिंव-व ला हुदंव्-व ला किताबिम्-मुनीर(8) सानि-य अित्फ़िही लियुज़िल्-ल अन् सबीलिल्लाहि, लहू फिद्दुन्या ख़िज़्युंव-व नुज़ीकुहू यौमल-कियामति अ़ज़ाबल्-हरीक़(9) ज़ालि-क बिमा कद्द-मत् यदा-क व अन्नल्ला-ह लै-स बिज़ल्लामिल-लिल्अ़बीद(10)*

व मिनन्नासि मंय्यअ्बुदुल्ला-ह अ़ला हरफिन् फ-इन् असा-बहू खै़रू-नित्म-अन्-न बिही व इन् असाबहु फ़ितनतु-निन्क़-ल-ब अ़ला वज्हिही, ख़सिरद्दुन्या वल्आख़िर-त, ज़ालि-क हुवल खुस्रानुल-मुबीन(11) यद्अूमिन् दूनिल्लाहि मा ला यजुर्रुहू व मा ला यन्फअुहू, ज़ालि-क हुवज़्ज़लालुल-बअीद(12) यद्अू ल-मन् ज़र्रूहू अक़रबु मिन् नफ़अ़िही, लबिअ्सल्-मौला व लबिअ्सल्-अ़शीर(13) इन्नल्ला-ह युद्खिलुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल-अन्हारू, इन्नल्ला-ह यफ़अ़लु मा युरीद(14) मन् का-न यजुन्नु अल्लंय्यन्सु-रहुल्लाहु फ़िद्दुन्या वल्-आख़िरति फ़ल्यम्दुद् बि-स-बबिन् इलस्समा-इ सुम्मल्-यक्त फ़ल्यन्जुर् हल् युज्हिबन्-न कैदुहू मा यगीज़(15) व कज़ालि-क अन्ज़ल्नाहु आयातिम्-बय्यिनातिंव्-व अन्नल्ला-ह यह्दी मंय्युरीद(16) इन्नल्लज़ी-न आमनू वल्लज़ी-न हादू वस्साबिई-न वन्नसारा वल्मजू-स वल्लज़ी-न अश्रकू इन्नल्ला-ह यफ़्सिलु बैनहुम् यौमल्-कियामति, इन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन्, शहीद(17) अलम् त-र अन्नल्ला-ह यस्जुदु लहू मन् फ़िस्समावाति व मन् फ़िल्अर्ज़ि वश्शम्सु वल्क़-मरू वन्नुजूमु वल्जिबालु वश्श-जरू वद्दवाब्बु व कसीरूम-मिनन्-नासि, व कसीरून् हक्-क़ अ़लैहिल-अ़ज़ाबु, व मंय्युहिनिल्लाहु फ़मा लहू मिम्-मुक्रिमिन्, इन्नल्ला-ह यफ्अलु मा यशा-उ •(18){{अल-सज़्दाः}} हाज़ानि ख़स्मानिख़्त-समू फ़ी रब्बिहिम्, फ़ल्लज़ी-न क-फरू कुत्तिअ़त् लहुम् सियाबुम्-मिन् नारिन्, युसब्बु मिन् फ़ौकि-रूऊसिहिमुल-हमीम(19) युस्हरू बिही मा फी बुतूनिहिम् वल्जुलूद(20) व लहुम् मक़ामिअु मिन् हदीद(21) कुल्लमा अरादू अंय्यख़रूजू मिन्हा मिन् ग़म्मिन् उअ़ीदू फ़ीहा, व जूकू अ़ज़ाबल-हरीक़(22)*

इन्नल्ला-ह युद्खिलुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारू युहल्लौ-न फ़ीहा मिन् असावि-र मिन् ज़-हबिंव्-व लुअ्लुअन्, व लिबासुहम् फ़ीहा हरीर(23) व हुदू इलत्तय्यिबि मिनल्-कौलि व हुदू इला सिरातिल्-हमीद(24) इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू व यसुद्दू-न अ़न् सबीलिल्लाहि वल्मस्जिदिल् हरामिल्लज़ी जअ़ल्लाहु लिन्नासि सवा-अ-निल्-आ़किफु फ़ीहि वल्बादि, व मंय्युरिद् फी़हि बि-इल्हादिम्-बिजुल्मिन् नुज़िक़्हु मिन् अ़ज़ाबिन् अलीम(25)*

व इज् बव्वअ्ना लिइब्राही-म मकानल्-बैति अल्ला तुश्रिक् बी शैअंव्-व तह्हिर बैति-य लित्ताइफ़ी-न वल्काइमी-न वर्रूक्कअिस्-सुजूद(26) व अज्ज़िन् फ़िन्नासि बिल्हज्जि यअ्तू-क रिजालंव्-व अ़ला कुल्लि ज़ामिरिंय्यअ्ती-न मिन् कुल्लि फ़ज्जिन अ़मीक़(27) लि-यश्हदू मनाफ़ि-अ़ लहुम् व यज़्कुरूस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिम् मअ्लूमातिन् अला मा र-ज़-कहुम् मिम्-बहीमतिल-अन्आ़मि फ़कुलू मिन्हा व अत्अिमुल्-बाइसल्-फकीर(28) सुम्मल-यक़्जू त-फ़-सहुम् वल्यूफू नुजूरहुम् वल्यत्तव्वफू बिल्बैतिल-अ़तीक(29) ज़ालि-क व मंय्युअ़ज्ज़िम् हुरूमातिल्लाहि फहु-व खै़रूल्लहू अिन्-द रब्बिही, व उहिल्लत् लकुमुल्-अन्आ़मु इल्ला-मा युत्ला अलैकुम् फ़त्तनिबुर्रिज्-स मिनल्-औसानि वज्तनिबू कौ़लज़्जूर(30) हु-नफा़-अ लिल्लाहि गै-र मुश्रिकी-न बिही, व मंय्युश्रिक् बिल्लाहि फ़-कअन्नमा ख़र्-र मिनस्समा-इ फ़-तख़्तफूहुत्तैरू औ तह़्वी बिहिर्-रीहु फ़ी मकानिन् सहीक़(31) ज़ालि-क व मंय्युअ़ज़्ज़िम् शआ़-इरल्लाहि फ़-इन्नहा मिन् तक़्वल-कुलूब(32) लकुम् फ़ीहा मनाफ़िअु इला अ-जलिम् मुसम्मन् सुम्-म महिल्लुहा इलल्-बैतिल्-अ़तीक़(33)*

व लिकुल्लि उम्मतिन् जअ्ल्ना मन्-सकल् लि-यज़्कुरूस्मल्लाहि अ़ला मा र-ज़-क़हुम् मिम्-बहीमतिल्-अन्आमि, फ़-इलाहुकुम् इलाहुंव्वाहिदुन् फ़-लहू अस्लिमु, व बश्शिरिल्-मुख्बितीन(34) अल्लज़ी-न इज़ा जुकिरल्लाहु वजिलत् कुलूबुहुम् वस्साबिरी-न अ़ला मा असा-बहुम् वल्मुक़ीमिस्सलाति व मिम्मा रज़क़्नाहुम् युन्फ़िकून(35) वल्बुद्-न जअ़ल्नाहा लकुम् मिन् शआ़-इरिल्लाहि लकुम् फ़ीहा खै़रून् फ़ज़्कुरूस्मल्लाहि अ़लैहा सवाफ्-फ़ फ़-इज़ा व-जबत् जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा व अत्अिमुल्-का़नि-अ़ वल्-मुअतर्-र, कज़ालि-क सख़्ख़रनाहा लकुम् लअ़ल्लकुम् तश्कुरून(36) लंय्यनालल्ला-ह लुहूमुहा व ला दिमा-उहा व ला किंय्यनालुहुत्-तक़्वा मिन्कुम्, कज़ालि-क सख़्ख़-रहा लकुम् लितुकब्बिरूल्ला-ह अ़ला मा हदाकुम्, व बश्शिरिल्-मुह्सिनीन(37) इन्नल्ला-ह युदाफिअु अ़निल्लज़ी-न आमनू, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बु कुल्-ल ख़व्वानिन् कफूर •(38)*

उज़ि-न लिल्लज़ी-न युक़ातलू-न बि-अन्नहुम् जुलिमू, व इन्नल्ला-ह अला नसरिहिम् ल-कदीर(39) अल्लज़ी-न उख़रिजू मिन् दियारिहिम् बिगै़रि हक़्क़िन् इल्ला अंय्यकूलू रब्बुनल्लाहु, व लौ ला दफ़अुल्लाहिन्ना-स बअ्-ज़हुम् बिबअ्ज़िल्-लहुद्दिमत् सवामिअु व बि-यअ़ुंव-व स-लवातुंव्-व मसाजिदु युज़्करू फ़ीहस्मुल्लाहि कसीरन्, व ल-यन्सुरन्नल्लाहु मंय्यन्सुरूहू, इन्नल्ला-ह ल-क़विय्युन अ़ज़ीज़(40) अल्लज़ी-न इम्-मक्कन्नाहुम् फिल्अर्जि अका़मुस्सला-त व आ-तवुज्-ज़का-त व अ-मरू बिल्-मअ्रूफि व नहौ अ़निल्-मुन्करि, व लिल्लाहि आ़कि-बतुल्-उमूर(41) व इंय्युकज़्ज़िबू-क फ़-क़द् कज़्ज़-बत् क़ब्लहुम् कौमु नूहिंव्-व आदुंव्-व समूद(42) व कौ़मु इब्राही-म व कौमु लूत(43) व अस्हाबु मद य-न व कुज़्ज़ि-ब मूसा फ़-अम्लैतु लिल्काफ़िरी-न सुम्-म अ-खज़्तुहुम् फ़कै-फ़ का-न नकीर(44) फ़-कअय्यिम्-मिन् कर्-यतिन् अह़्लक्नाहा व हि-य ज़ालि-मतुन् फ़हि-य ख़ावि-यतुन् अ़ला उरूशिहा व बिअ्रिम् मु-अ़त्त-लतिंव्-व कस्रिम्-मशीद(45) अ-फलम् यसीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़-तकू-न लहुम् कुलूबुंय्-यअ्किलू-न बिहा औ आज़ानुंय्यस्मअू-न बिहा फ़-इन्नहा ला तअ्मल्-अब्सारू व लाकिन् तअ्मल्-कुलूबुल्लती फ़िस्सुदूर(46) व यस्तअ्जिलून-क बिल्-अ़ज़ाबि व लंय्युख्लिफ़ल्लाहु वअ्दहू, व इन्-न यौमन् अिन्-द रब्बि-क क-अल्फ़ि स-नतिम्-मिम्मा तअुददून(47) व क-अय्यिम् मिन् कर्-यतिन् अम्लैतु लहा व हि-य ज़ालि-मतुन् सुम्-म अख़ज़्तुहा व इलय्यल्-मसीर(48)*

कुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अ-न लकुम् नज़ीरूम्-मुबीन(49) फ़ल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति लहुम् मग्फ़ि-रतुंव-व रिज्कुन करीम(50) वल्लज़ी-न सऔ़ फ़ी आयातिना मुआ़जिज़ी-न उलाइ-क अस्हाबुल्-जहीम(51) व मा अरसल्ना मिन् कब्लि-क मिर्रसूलिंव्-व ला नबिय्यिन् इल्ला इज़ा तमन्ना अल्क़श्शैतानु फ़ी उम्निय्यतिही फ़-यन्सखुल्लाहु मा युल्किश्शैतानु सुम्-म युह्किमुल्लाहु आयातिही, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(52) लि-यज्अ़-ल मा युल्किश्शैतानु फ़ित्न-तल्-लिल्लज़ी-न फ़ी कुलूबिहिम् म-रजुंव्वल-क़ासि-यति कुलूबुहुम्, व इन्नज़्ज़ालिमी-न लफ़ी शिका़किम्-बअ़ीद(53) व लियअ् ल-मल्लज़ी-न ऊतुल-अ़िल्-म अन्नहुल्-हक़्कु़ मिर्रब्बि-क फयुअ्मिनू बिही फ़तुख़्बि-त लहू कुलूबुहुम्, व इन्नल्ला-ह लहादिल्लज़ी-न आमनू इला सिरातिम्-मुस्तकी़म(54) व ला यज़ालुल्लज़ी-न क-फरू फ़ी मिर् यतिम् मिन्हु हत्ता तअ्ति-यहुमुस्सा-अ़तु बग्त-तन् औ यअ्ति-यहुम् अ़ज़ाबु यौमिन् अक़ीम(55) अल्मुल्कु यौमइज़िल् लिल्लाहि, यह्कुमु बैनहुम्, फ़ल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति फी जन्नातिन्-नअ़ीम(56) वल्लज़ी-न क-फ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना फ़-उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुम्-मुहीन(57)*

वल्लज़ी-न हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्-म कुतिलू औ मातू ल-यरजुकन्न-हुमुल्लाहु रिज़्कन् ह-सनन्, व इन्नल्ला-ह लहु-व खै़रूर्-राज़िक़ीन(58) लयुद्खिलन्नहुम् मुद्-ख़लंय्-यरज़ौनहू, व इन्नल्ला-ह ल-अ़लीमुन् हलीम(59) ज़ालि-क व मन् आ़क-ब बिमिस्लि मा अूकि-ब बिही सुम्-म बुग़ि-य अ़लैहि ल-यन्सुरन्नहुल्लाहु, इन्नल्ला-ह ल-अ़फुव्वुन् ग़फूर(60) ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह यूलिजुल्लै-ल फ़िन्नहारि व यूलिजुन्नहा-र फ़िल्लैलि व अन्नल्ला-ह समीअुम्-बसीर(61) जा़लि-क बिअन्नल्ला-ह हुवल्-हक़्कु व अन्-न मा यद्अू-न मिन् दूनिही हुवल्-बातिलु व अन्नल्ला-ह हुवल्-अ़लिय्युल्-कबीर(62) अलम् त-र अन्नल्ला-ह अन्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अन् फ़तुस्बिहुल्-अर्जु मुख़्ज़र्र-तन्, इन्नल्ला-ह लतीफुन् ख़बीर(63) लहू मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि व इन्नल्ला-ह लहुवल्-ग़निय्युल्-हमीद(64)*

अलम् त-र अन्नल्ला-ह सख़्ख़-र लकुम् मा फ़िल्अर्ज़ि वल्फुल्-क तजरी फिल्बहरि बिअम्रिही, व युम्सिकुस्समा-अ अन् त-क़-अ अ़लल्-अर्जि इल्ला बि-इज्निही, इन्नल्ला-ह बिन्नासि ल-रऊफुर्रहीम(65) व हुवल्लज़ी अह्याकुम् सुम्-म युमीतुकुम् सुम्-म युह़्यीकुम्, इन्नल्-इन्सा-न ल-कफूर(66) लिकुल्लि उम्मतिन् जअ़ल्ना मन्स-कन् हुम् नासिकूहु फ़ला युनाज़िअुन्न-क फ़िल्अमरि वद्अु इला रब्बि-क, इन्न-क ल-अ़ला हुदम्-मुस्तकी़म(67) व इन् जादलू-क फ़कुलिल्लाहु अअ्लमु बिमा तअ्मलून(68) अल्लाहु यह्कुमु बैनकुम् यौमल्-क़ियामति फ़ीमा कुन्तुम् फ़ीहि तख़्तलिफून(69) अलम् तअ्लम् अन्नल्ला-ह यअ्लमु मा फिस्समा-इ वल्अर्जि इन्-न ज़ालि-क फ़ी किताबिन्, इन्-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीर(70) व यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा लम् युनज़्ज़िल् बिही सुल्तानंव्-व मा लै-स लहुम् बिही अिल्मुन्, व मा लिज़्जा़लिमी-न मिन् नसीर(71) व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिन् तअ्रिफु फ़ी वुजूहिल्लज़ी-न क-फ़रूल्-मुन्क-र, यकादू-न यस्तू-न बिल्लज़ी-न यत्लू-न अ़लैहिम् आयातिना, कुल् अ-फ़-उनब्बिउकुम् बिशर्रिम्-मिन् ज़ालिकुम्, अन्नारू, व-अ़-दहल्लाहुल्लज़ी-न क-फरू, व बिअ्सल्-मसीर(72)*

या अय्युहन्नासु जुरि-ब म-सलुन् फ़स्तमिअू लहू, इन्नल्लज़ी-न तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि लंय्यख़्लुकू जुबाबंव्-व लविज्त-मअू लहू, व इंय्यस्लुब्हुमुज्-जुबाबु शैअल्-ला यस्तन्किजूहु मिन्हु, ज़अुफ़त्तालिबु वल्मत्लूब(73) मा क-दरूल्ला-ह हक्-क़ क़द्रिही, इन्नल्ला-ह ल-क़विय्युन् अ़ज़ीज़(74) अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल्-मलाइ-कति रूसुलंव्-व मिनन्नासि, इन्नल्ला-ह समीअुम्-बसीर(75) यअ्लमु मा बै-न ऐदीहिम् व मा ख़ल्फ़हुम, व इलल्लाहि तुर्जअु़ल-उमूर(76) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुर्कअू _ वस्जुदू वअ्बुदू रब्बकुम् वफ़अ़लुल्-खै़-र लअ़ल्लकुम् तुफ्लिहून(77) {{अल-सज़्दाः}} व जाहिदू फ़िल्लाहि हक्-क जिहादिही, हुवज्तबाकुम् व मा ज-अ़-ल अ़लैकुम् फ़िद्दीनि मिन् ह-रजिन्, मिल्ल-त अबीकुम् इब्राही-म, हु-व सम्माकुमुल-मुस्लिमी-न मिन् क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लि-यकूनर्रसूलु शहीदन् अ़लैकुम् व तकूनू शु-हदा-अ अ़लन्नासि फ़-अक़ीमुस्सला-त व आतुज़्ज़का-त वअ्तसिमू बिल्लाहि, हु-व मौलाकुम् फ़-निअ्मल्-मौला व निअ्मन्-नसीर(78)*


Quran Para 17 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 17 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 17 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 17 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 17 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 17 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 17 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 17 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 17 को हिंदी में (Quran Para 17 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 17 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment